ماجراجویی جادوگر بیمار است و سوزاندن موی بازیکنان!