آیا می دانید بالا حرکت می کند در این تمرین دوباره ؟