"تحریم" ممکن است در پاسخ به برنامه موشکی ایران است.