ظریف: ایده «منطقه قوی» ریشه در نگاه راهبردی ایران به منطقه دارد