نابود کردن تانک در سوریه توسط هواپیماهای بدون خلبان در ارتش ایالات متحده است.