جزئیات جدید در مورد دستگیری حریری در هواپیما پروفایل