این آزمون برای اولین بار از استقلال شفر و امیدوارم که پرسپولیس تکرار روز در آسیا