متن کامل این نامه در زمانی که شما نقطه علی کریمی در نود