نسلی از جنس. ترین سیاست در آسیا یافت شده است (عکس)