منتشر شده در موارد اضطراری تا پایان روند انتقال اجساد در صحنه