برف و باران و ترافیک در 8 کانون استان آذربایجان غربی انتخاب شدند