طعنه کارآموز فردوسیâ € Œپور به رختکنâ € Œهای بوقâ € Œدار بین المللی درک!