منع ورود سازندگان این فیلم نامزد دریافت جایزه شده است به ایالات متحده