در نظر گرفتن giran: سینما بین آرم و واقعیت گیر کرده است