هنرمندان از کشورهای اسلامی مشترک در جهان اسلام را تقویت خواهد کرد.