برگزار شد 8 مزایده و فروش اموال مازاد بانک ها تا پایان سال