امضای توافق نامه همکاری میان موج دار شدن و درهم ممکن است تبادل