از اعتراض مقابل مجلس تا هجوم به دفتر کار و تخریب؛ این دعوا ادامه دارد!