مصر دروازه گاز دیگری به سرقت رفته از فلسطین به عربستان سعودی