اولین آلبوم مسعود آرم و همه حدادی با نام "سایه دیوانه" منتشر خواهد شد