تصویر ؛ قبلی بازیکن آبی اختصاصی دیدار الریان مقابل استقلال