صحنه "تجارت" آثار هنری توسعه و به رسمیت شناختن نیست