طرح پیشنهادی ژنرال پاکستانی برای بهبود روابط با افغانستان