کنترل ممکن است برای "پذیرش شفر" و رهبری غیر منتظره; پیر مرد به همراه تیم خود را به لحظه آخر ایستادند و جنگیدند