ده موتور: نیاز فوری برای برقراری آتش بس در غوطه شرقی دمشق وجود دارد