فریاد از نوع مناسب حاتمی کیا نباید آن تفاوت نظر ...