با به روز رسانی جدید سامسونگ دکمه بیکسبی غیر فعال می شود