انتخاب فرمانداران بر این باور است که دولت از برنامه