رئیس جمهور فرانسه با ولیعهد عربستان سعودی دیدار گفت: