خویشتن داری پلیس و هوشمندانه اختلالات نه ناظر در حال حرکت پنهان نمی کند.