درباره اکران "عصبانی نیستم" بیش از حد کاهش یافت و بدون اجرا کنید!