با سقوط قهوه خانه از قانون به اماکن عمومی. چه خبر است ؟