اعتراض یونان به برخورد کشتی از ترکیه به گشت زنی در قایق, سکس ساحلی