2018 کاتالان/ بارسلونا نیمکت خالی است و خط آتش جنگ با